วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 ก.พ.63 ถึงวันที่ 23 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี (รวม)
 
     

 หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผ่านการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ล่าสุดปี 2560
เป็นหลักสูตรที่เน้นภาคปฏิบัติ ผสมผสานภาคทฤษฎีที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในสายงานกระบวนการยุติธรรม

เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ...

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2563 ครั้งที่ 2