วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 12 มี.ค.61 ถึงวันที่ 30 มี.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประชาสัมพันธ์ เปิดรับสมัครนิสิต ระดับปริญญาตรี
 
     
หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ภายใต้ความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยทักษิณ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ และผ่านการปรับปรุงหลักสูตรใหม่ล่าสุดปี 2560 เป็นหลักสูตรที่เน้นภาคปฏิบัติ ผสมผสานภาคทฤษฎีที่สามารถนำไปใช้ได้จริงในสายงานกระบวนการยุติธรรม
เปิดรับสมัครแล้ววันนี้ ทั้งภาคปกติ และภาคพิเศษ...

สนใจดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่

- ภาคปกติ (ผู้สำเร็จการศึกษาสายสามัญ)

- ภาคพิเศษ (กลุ่มข้าราชการตำรวจ และข้าราชการที่เกี่ยวข้อง)   

- ใบสมัครเรียน 

- วิธีการชำระค่าสมัครเรียน