วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 4 เม.ย.61 ถึงวันที่ 12 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายชื่อสถานะการส่งเอกสารสมัคร หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม กลุ่มเรียนวันจันทร์ - ศุกร์