วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 เม.ย.61 ถึงวันที่ 30 เม.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
 
     
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
 
 
 
 
 
 
 
ทั้งนี้ สำหรับผู้เข้าสอบที่ติดต่อขอส่งเอกสารเพิ่มเติม สามารถนำมายื่นได้ในวันสอบสัมภาษณ์ตามประกาศดังกล่าว
 
หากมีข้อสงสัย สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 074-317689