วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 20 พ.ค.61 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : การจองหอพักนิสิต ปี 1 ภาคปกติ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 
     
นิสิตกลุ่มที่ 1 ภาคปกติ ที่ประสงค์จะจองหอพักในมหาวิทยาลัย ขอให้แสดงความจำนงค์ โดยวิทยาลัยจะพิจารณาตามลำดับการจอง เพือจัดสรรให้นิสิตตามจำนวนหอพักที่มีตามลำดับ 30 ที่ ค่ะ 

แบบฟร์อมการจอห้องพัก