วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 28 พ.ย.61 ถึงวันที่ 28 พ.ย.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประมวลภาพ บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่างโรงเรียนศิวพลการบริบาล สุพรรณบุรีกับวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับโรงเรียนศิวพลการบริบาล สุพรรณบุรี เพื่อร่วมจัดโครงการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตรการดูแลเด็กเล็ก และหลักสูตรการดูแลผู้สูงอายุ ในวันที่ 23 พฤศจิกายน 2561 ณ ห้องประชุมทองหลาง 1 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา