วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ธ.ค.61 ถึงวันที่ 19 ธ.ค.61
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
 
     
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้จัดโครงการฝึกอบรม 
เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ
ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา
เมื่อวันที่ 13 - 14 ธันวาคม 2561 ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิล 2000 จังหวัดเชียงใหม่