วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 8 พ.ค.62 ถึงวันที่ 31 พ.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม ให้นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
 
     

เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2562 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จัดโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
ให้นิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมการเรียนการสอนของรายวิชา 1502492
สัมมนาประสบการณ์วิชาชีพ(Seminar in Professional Experience) เป็นเวทีสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพว่าด้วยเรื่องการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
เป็นเวทีแลกเปลี่ยนมุมมองและองค์ความรู้ระหว่างผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก คณาจารย์กับนิสิตหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
และเพื่อเสริมสร้างคุณลักษณะบัณฑิตที่เป็นผู้นำแห่งการพัฒนาและมีองค์ความรู้และประสบการณ์วิชาชีพทางด้านงานการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
ณ ห้องเรียน 426 อาคารเรียน 4 มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา โดยมี อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการศึกษา วิจัย และบริการสังคม กล่าวรายงานถึงการดำเนินการจัดโครงการฯ
ต่อประธานเปิดโครงการ โดยอาจารย์วิทยา ขาวขจร รักษาการแทนผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารและยุทธศาสตร์การพัฒนา
สำหรับโครงการสัมมนาประสบการณ์วิชาชีพการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรมนั้นมีนิสิตและผู้สนใจเข้าร่วมกว่า 150 คน มีการนำเสนอผลงานการประสบการณ์วิชาชีพของนิสิต จำนวน 18 เรื่อง
โดยมีคณะกรรมการวิพากษ์และให้ข้อเสนอแนะผลงาน แระกอบไปด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์ สมาธิ อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา อาจารย์ ดร. วิลาสินี ธนพิทักษ์ อาจารย์วิทยา ขาวขจร และอาจารย์เทพรัตน์ จันทพันธ์