วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.ค.62 ถึงวันที่ 26 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ
จัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน  
เพื่อให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน
ได้มีความรู้ความเข้าใจการเขียนคู่มือการปฏิบัติงาน
เพื่อนําไปใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งหน้าที่และใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร

ในวันที่ 17-18 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 กรุงเทพฯ 

">">">คลิ๊ก ..เพื่อดูรูปภาพ