วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 26 ก.ค.62 ถึงวันที่ 26 ก.ค.62
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของ ข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 3
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ
จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ
ของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่
3
เพื่อให้
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้มีความรู้ความเข้าใจ
การทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำ เพื่อนําไปใช้ในการขอกําหนดตําแหน่งที่สูงขึ้น
ในตำแหน่ง
ระดับชำนาญการ เชี่ยวชาญ และเชี่ยวชาญพิเศษ

ในวันที่ 24-25 กรกฎาคม 2562 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 กรุงเทพฯ

คลิ๊ก เพื่อดูรูปภาพ