วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 ม.ค.63 ถึงวันที่ 28 ม.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน”
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ได้ดำเนินการจัดโครงการอบรม “เพิ่มประสิทธิภาพการสร้างรูปแบบการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนตามแผนยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี รวมถึงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง และการบริหารจัดการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนอย่างยั่งยืน”
วันที่ 20-22 มกราคม 2563 ณ โรงแรมหาดใหญ่พาราไดส อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา