วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 ก.พ.63 ถึงวันที่ 16 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2
 
     

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา โครงการโควตาภูมิภาค ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 มีนาคม 2563

 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง การรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา โครงการโควตาพิเศษที่ตั้งมหาวิทยาลัย ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 มีนาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา โครงการส่งเสริมนักเรียนผู้มีทักษะพิเศษด้านกีฬา ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 มีนาคม 2563

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่องการรับนิสิตระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 1 ภาคปกติ รอบที่ 2 การรับด้วยวิธีโควตา โครงการรับนักเรียนผู้พิการเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีการศึกษา 2563
รายละเอียดเพิ่มเติม
ตั้งแต่วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 - 16 มีนาคม 2563