วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 17 ก.พ.63 ถึงวันที่ 31 มี.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้ดำเนินการจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิล 2000 จังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2563 เพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับบุคลากรส่วนงานสถาบันอุดมศึกษาให้สามารถเลื่อนตำแหน่งในสายงานซึ่งมีการตอบรับจากผู้เข้าอบรมเป็นจำนวนมาก