วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 9 เม.ย.63 ถึงวันที่ 9 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ เรื่องการจัดการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ด้วยนวัตกรรมฝายมีชีวิต