วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 เม.ย.63 ถึงวันที่ 23 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : OIT ข้อมูลพื้นฐาน O1 - O6
 
     

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

ข้อมูลพื้นฐาน

O1

โครงสร้างหน่วยงาน

 

► แสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของหน่วยงาน

► ประกอบด้วยตำแหน่งที่สำคัญ และการแบ่งส่วนงานภายใน  เช่น  สำนัก กอง ศูนย์ ฝ่าย ส่วน กลุ่ม เป็นต้น

 

 วิทยาลัยฯได้มีโครงสร้างส่วนงานต่างๆ ของวิทยาลัยฯ

วิทยาลัยฯได้มีโครงสร้างส่วนงานต่างๆ ของวิทยาลัยฯ

O2

ข้อมูลผู้บริหาร

 

► แสดงรายนามของผู้บริหารหน่วยงาน

► ประกอบด้วยชื่อ – นามสกุล ตำแหน่ง รูปถ่าย ช่องทางการติดต่อ ผู้บริหารสูงสุดหรือหัวหน้าหน่วยงาน และผู้ดำรงตำแหน่งทางการบริหารของหน่วยงาน

หมายเหตุ ช่องทางการติดต่อ ระบุ E – mail, เบอร์ติดต่อ

 

 รายชื่อข้อมูลติดต่อผู้บริหาร

 

รายชื่อข้อมูลติดต่อผู้บริหาร

O3

อำนาจหน้าที่

 

► แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของหน่วยตามที่กฎหมายกำหนด

 

ประกาศ คำสั่ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ

-ประกาศจัดตั้งหน่วยงาน

-โครงร่างองค์กร

-อำนาจหน้าที่ผู้อำนวยการวิทยาลัย

O4

แผนยุทธศาสตร์

หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

 

► แสดงแผนการดำเนินงานภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะเวลามากกว่า 1 ปี

► มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น ยุทธศาสตร์หรือแนวทาง เป้าหมาย ตัวชี้วัด เป็นต้น

► เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปี พ.ศ. 2563

 

 แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาปี พ.ศ. 2560-2564

 

 

O5

ข้อมูลการติดต่อ

 

แสดงข้อมูลการติดต่อ ดังนี้

► ที่อยู่หน่วยงาน

► หมายเลขโทรศัพท์

►  หมายเลขโทรสาร

►  ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์

►  แผนที่ตั้งของหน่วยงาน

 

 ข้อมูลติดต่อวิทยาเขตสงขลา

 ข้อมูลติดต่อศูนย์บริการและการศึกษาต่อเนื่องกรุงเทพฯ

 

 

O6

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

► แสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน

หรือการปฏิบัติงานของหน่วยงาน

 

 ประกาศ คำสั่ง ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ

ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ

ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ