วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 เม.ย.63 ถึงวันที่ 23 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : OIT ข่าวประชาสัมพันธ์ O7 
 
     

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

ข่าวประชาสัมพันธ์

O7

ข่าวประชาสัมพันธ์

แสดงข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

 

 ข่าวประชาสัมพันธ์

 facebook fanpage