วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 เม.ย.63 ถึงวันที่ 23 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : OIT การดำเนินงาน O10 - O12
 
     

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 

แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการ 

เป็นต้น

เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2563

 

 

 

 

 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 รายละเอียดรายงานจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

-แผนการใช้งบประมาณประจำปี

-แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

O11

รายงานการกำกับติดตาม  การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 

แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

  มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2563

 

 

 รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

 การตั้งงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เพิ่มเติม) จากงบประมาณรายได้

รายงานผลการดำเนินโครงการประจำปีงบประมาณ 2563

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 

แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

 มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

 

 

 

 ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 1

 ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 2

 ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 3

 ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ไตรมาส 4