วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 23 เม.ย.63 ถึงวันที่ 23 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : OIT การให้บริการ O14 - O17
 
     

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O14

คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้บริการ

 

 

แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร  เป็นต้น

 

 

 

 

 

คู่มือวิธีการสมัครโครงการบริการวิชาการต่างๆ

 มาตรฐาน/คู่มือการให้บริการระดับมหาวิทยาลัย

 

O15

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

 เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2563

 

 

สรุปผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ

แบบประเมินโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 3

แบบประเมินโครงการบริการทางวิชาการ
โครงการฝึกอบรม เรื่อง การทางานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจาของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา รุ่นที่ 5

 

O16

รายงานผลการสำรวจความ   

พึงพอใจการให้บริการ

► แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

 

รายงานผลความพึงพอใจในการใช้บริการโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการระเบียบงานสรรบรรณ วันที่ 22-24 พ.ย.2562  

รายงานผลความพึงพอใจในการใช้บริการโครงการกลยุทธ์การนำเสนอผลงานองค์กรและรานงานฯ 7-9 พ.ย. 2562  จ.สงขลา

รายงานผลความพึงพอใจในการใช้บริการโครงการอบรมเชิงวิเคราะห์และสังเคราะห์ 28-29 พ.ย. 2562  กรุงเทพฯ

รายงานผลความพึงพอใจในการใช้บริการโครงการอบรมเชิงปฎิบัติเทคนิคการเขียนคู่มือปฎิบัติงาน 20-21 พ.ย.2562 กรุงเทพฯ

รายงานผลความพึงพอใจในการใช้บริการโครงการอบรมกฎหมายสำหรับการปฎิบัตงานตำรวจ กทม รุ่นที่ 18 

รายงานผลความพึงพอใจในการใช้บริการโครงการฝึกอบรมเชิงปฎิบัติการหลักสูตรการจัดทำเอกสารตามขั้นตอนฯ 22-24 พ.ย.2562 จ.พระนครศรีอยุธยา

รายงานผลความพึงพอใจในการใช้บริการโครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาระยะห้าปีฯ วันที่ 29 พ.ย. - 1 ธ.ค.2562          จ.สุราษฎร์ฯ

รายงานผลความพึงพอใจในการใช้บริการโครงการอบรมข้อควรระวังกฎหมายการเลือกตั้งสมาชิกท้องถิ่น วันที่ 15-17 พ.ย. 2562 จ.สงขลา

รายงานผลความพึงพอใจในการใช้บริการ การเรียนการสอน

 

O17

E–Service

 แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/TSUMDCfanPage

-https://g.page/tsu-umdc?share

Facebook วิทยาลัยฯและระบบแนะนำวิทยาลัยฯ ใน google