วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 24 เม.ย.63 ถึงวันที่ 24 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : OIT การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O21 - O24
 
     

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

 

แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2563

 

 

 

O22

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ประจำไตรมาสที่ ๑ (เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๒)

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ประจำไตรมาสที่ ๒ (เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๓ ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๓)

 

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุรายเดือน

 

► แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2563

 


 

 


 

ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

  ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓

 

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2562

 

ขอส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา)