วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 เม.ย.63 ถึงวันที่ 27 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : OIT เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O34 - O35
 
     

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

O34

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

 

►  แสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารหน่วยงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใสและเป็นไปตามหลักธรรมาภิบาล

► ดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของหน่วยงาน

 

 คำรับรองการปฏิบัติติงาน ประจำปีการศึกษา 2562

 

O35

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

 

► แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบัน

► เป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุง พัฒนา และส่งเสริมหน่วยงานด้านคุณธรรมและโปร่งใส

► เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

 

โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หลักสูตรเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ