วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 27 เม.ย.63 ถึงวันที่ 27 เม.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : OIT การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต O36 - O38
 
     

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O36

การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

 

แสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

มีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมิน เช่น เหตุการณ์ความเสี่ยงและระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยง เป็นต้น

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

- แผนการบริหารความเสี่ยง มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563

- แผนการบริหารความเสี่ยงวิทยาลัยฯ งบประมาณ พ.ศ.2563

- รายงานการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามแผนบริหารความเสี่ยง ประจำปีงบประมาณ 2563 รอบ 6 เดือน

 

O37

การดำเนินการเพื่อจัดการ

ความเสี่ยงการทุจริต

 

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของหน่วยงาน

เป็นกิจกรรมหรือการดำเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดำเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ O36

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

 

 

การบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

-  รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (รอบ 12 เดือน)

- รายงานผลการดำเนินงานตามแผนการปรับปรุงการควบคุมภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 (รอบ 6 เดือน) สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2563

 

O38

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

 

แสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้เจ้าหน้าที่ของหน่วยงานมีทัศนคติ ค่านิยม ในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริต อย่างชัดเจน

เป็นการดำเนินการในปี พ.ศ. 2563

 

โครงการให้ความรู้ด้านคุณธรรมจริยธรรม : การป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

หลักสูตรเตรียมและพัฒนาผู้บริหาร มหาวิทยาลัยทักษิณ รุ่นที่ 1 ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตสงขลา

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการขับเคลื่อนการบริหารจัดการองค์ความรู้สู่ความสุขในการทำงานของนักสร้างสุข มหาวิทยาลัยทักษิณ