วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 11 ส.ค.63 ถึงวันที่ 31 ส.ค.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา ดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเ
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา และสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสงขลา
ดำเนินโครงการเสริมสร้างความยั่งยืนชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถี กิจกรรมพัฒนาศักยภาพนักการสื่อสารชุมชนเป็นมัคคุเทศก์
ด้วยการจัดโครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค(ภาคใต้) รุ่นที่ 1 จังหวัดสงขลา ในระหว่างวันที่ 10 -31 สิงหาคม 2563
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดี ฝ่ายวางแผน การคลังและกิจการสภามหาวิทยาลัย 
ร่วมกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์เฉพาะภูมิภาค(ภาคใต้) รุ่นที่ 1
จังหวัดสงขลา ณ สถานฝึกอบรมหลักสูตรวิชามัคคุเทศก์และหลักสูตรผู้นำเที่ยว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา