วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 5 ก.ย.63 ถึงวันที่ 30 ก.ย.63
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่องเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาศูนย์บริการวิชาการและการศึกษาต่อเนื่อง กรุงเทพฯ ได้จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง เทคนิคการเขียนประเมินค่างาน รุ่นที่ 2         
เพื่อให้ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ได้มีความรู้ความเข้าใจเทคนิคการเขียนประเมินค่างาน เพื่อนำมาวิเคราะห์ลักษณะหน้าที่
ความรับผิดชอบ คุณภาพ และความยุ่งยากของงานที่เป็นปัจจุบัน เพื่อให้เห็นคุณค่างานของตำแหน่ง 
ระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2563 ณ วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา อาคารซีโนบริต ชั้น 3 กรุงเทพฯ