วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 22 ธ.ค.63 ถึงวันที่ 28 ก.พ.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5
 
     

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตรเทคนิคการเขียนคู่มือปฏิบัติงาน รุ่นที่ 5 ระหว่าง วันที่ 21-22 ธันวาคม 2563
ณ โรงแรมเชียงใหม่ฮิล 2000 จังหวัดเชียงใหม่