วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 15 ม.ค.64 ถึงวันที่ 15 ม.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค อาจารย์ประจำสังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2564 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เข้าขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ ดร.กรกฎ ทองขะโชค อาจารย์ประจำสังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ในโอกาสมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง “ศาสตราจารย์” ในสาขาวิชากฎหมายอาญา อนุสาขาวิชากฎหมายอาญาและกระบวนการยุติธรรม สังกัดคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ
#TSUMDC
#การบริหารงานตำรวจเละกระบวนการยุติธรรม