วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 เม.ย.64 ถึงวันที่ 1 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : OIT การดำเนินงาน O10 - O12
 
     

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O10

แผนดำเนินงานประจำปี

 

 แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ 1 ปี

 มีข้อมูลรายละเอียดของแผนฯ เช่น โครงการหรือกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ ระยะเวลาในการดำเนินการเป็นต้น

 เป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปี พ.ศ. 2564

 

 

 

 

 แผนปฎิบัติการประจำปีงบประมาณ 2564

 

O11

รายงานการกำกับติดตาม  การดำเนินงาน รอบ 6 เดือน

 

 แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

  มีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้า เช่น ความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการ/กิจกรรม รายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงาน เป็นต้น

 เป็นข้อมูลในระยะเวลา 6 เดือนแรกของปี พ.ศ. 2564

 

 

 รายงานการติดตามแผนปฎิบัติการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนาประจำปีงบประมาณ 2564 (รอบ 6 เดือน  วันที่ 1 ตุลาคม 2563 - 31 มีนาคม 2564

 

O12

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

 

 

 แสดงผลการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปี

  มีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินงาน เช่น ผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณ ปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะ ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมาย เป็นต้น

 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2564

 

 

 

 ขอรายงาน แผน-ผล การเบิกจ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ไตรมาส 1