วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 เม.ย.64 ถึงวันที่ 1 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : OIT การให้บริการ O14 - O17
 
     

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O14

คู่มือหรือมาตรฐาน

การให้บริการ

 

 

แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับหน่วยงานใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับหน่วยงาน

มีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติ เช่น เป็นคู่มือสำหรับบริการหรือภารกิจใด กำหนดวิธีการขั้นตอนการให้บริการหรือการติดต่ออย่างไร  เป็นต้น

 

 

 

 

 

ตารางการติดต่อกับคณาจารย์วิทยาลัยฯ

คู่มือวิธีการสมัครโครงการบริการวิชาการต่างๆ

 มาตรฐาน/คู่มือการให้บริการระดับมหาวิทยาลัย

 

O15

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

แสดงข้อมูลสถิติการให้บริการตามภารกิจของหน่วยงาน

เป็นข้อมูลการให้บริการที่เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2564

 

 

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

 

 

O16

รายงานผลการสำรวจความ   

พึงพอใจการให้บริการ

แสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของหน่วยงาน

เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

 

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

ข้อมูลแบบประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

ผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนิสิต ระดับปริญญาตรี ต่อการให้บริการ

ความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต่อการบริหารจัดการหลักสูตร

ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต

รายงานบริการวิชาการ

 

O17

E–Service

แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการตามอำนาจหน้าที่ภารกิจของหน่วยงานผ่านช่องทางออนไลน์ เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการ

สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงาน

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/TSUMDCfanPage

-https://g.page/tsu-umdc?share

 - ระบบ massenger หน้าเว็บวิทยาลัยฯ
 - กระดานสนทนา/กระทู้สอบถามแลกเปลี่ยนเรียนรู้
http://umdc.tsu.ac.th/webboard/

Facebook วิทยาลัยฯและระบบแนะนำวิทยาลัยฯ ใน google