วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 เม.ย.64 ถึงวันที่ 1 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : OIT การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O21 - O24
 
     

ข้อ

ข้อมูล

องค์ประกอบด้านข้อมูล

มี

ไม่มี

รายละเอียด/URL

คำอธิบาย

O21

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ

 

 แสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุตามที่หน่วยงาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

 

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2564

 

O22

ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

 

 แสดงประกาศตามที่หน่วยงานจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 เช่น ประกาศเชิญชวน ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้าง เป็นต้น

  เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศฯ ไตรมาส 1 (ต.ค.-ธ.ค.63)

ระกาศเผยแพร่การจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิค 19 

ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและรายละเอียดแนบท้ายประกาศ

 

O23

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ

การจัดหาพัสดุรายเดือน

 

 แสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

 มีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้าง เช่น งานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้าง ราคากลาง วิธีการซื้อหรือจ้าง รายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอ ผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลง เหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้าง เป็นต้น

 จำแนกข้อมูลเป็นรายเดือน (กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้ระบุว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้าง)

 เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปี พ.ศ. 2564

 


 

 


 

 ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ตุลาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

  ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบ เดือน มกราคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 ขอส่งสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรอบเดือน มีนาคม ๒๕๖๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

 

O24

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

 

 แสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงาน

 มีข้อมูลรายละเอียด เช่น งบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้าง ปัญหาอุปสรรค ข้อเสนอแนะ เป็นต้น

 เป็นรายงานผลของปี พ.ศ. 2563

 

ขอส่งผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ (ในรอบ ๑๒ เดือนที่ผ่านมา)