วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 9 เม.ย.64 ถึงวันที่ 9 เม.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ขอเเสดงความยินดีกับ นิสิต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
     

ขอเเสดงความยินดีกับ นิสิต วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ได้รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1 เเละรางวัลชมเชย โครงการ Startup thailand league 2021 mega hackathon เมื่อวันที่ 2-4 เมษายน 2564 ณ สำนักส่งเสริมการบริการวิชาการและภูมิปัญญาชุมชน มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยาเขตพัทลุง โดยได้มี อาจารย์ เสรี บุญรัตน์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา เป็นที่ปรึกษาในโครงการนี้ ทั้งนี้ ขอเเสดงความยินดี เเละชื่นชมกับนิสิตดังรายชื่อต่อไปนี้

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 1

     นางสาวธัญชนก จันทร์สุข

     นางสาววรารัตน์ ใบดอเลาะ

     นายณัฐวุฒิ บางัสสาเร๊ะ

     นายภัทรพล ชูศรี

     นางสาว ภัทรวดี แซ่เอี๋ยว

รางวัลชมเชย

     นางสาวอรปรียา สันติพิทักษ์

     นางสาวอธิกาณ จุลทอง

     นางสาววิมลณัฐ รอดเข็ม