วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 17 พ.ค.64 ถึงวันที่ 30 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : เปิดรับสมัครนิสิตหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
 
     

การรับนิสิตระดับปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจาปีการศึกษา 2564

 
 

  

 แนะนำหลักสูตรการจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่

 แผนการเรียนการสอนหลักสูตรการจัดการบัณฑิต
        สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่
        › วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์
        › วิชาเอกการจัดการประการทางสังคม

 ประกาศรับสมัคร หลักสูตรการจัดการบัณฑิต 

 ใบสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิต