วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 6 มิ.ย.64 ถึงวันที่ 20 มิ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสัมภาษณ์ หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต ภาคสมทบ

สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม