วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 14 ต.ค.64 ถึงวันที่ 31 ธ.ค.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : ระบบ WebEx Meeting บุคลาการวิทยาลัย
 
     

 

ห้องประชุมวิทยาลัยการจัดการฯ                     
อาจารย์ ดร.วิวัฒน์  ฤทธิมา    
อาจารย์วิทยา  ขาวขจร   
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิวัฒน์  สมาธิ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิลาสินี  ธนพิทักษ์       
อาจารย์ มิติ สังข์มุสิกานนท์ 
รองศาสตราจารย์ พรชัย  ลิขิตธรรมโรจน์   
อาจารย์ เทพรัตน์  จันทพันธ์     
อาจารย์ ดร.จารุวรรณ  ทองเนื้อแข็ง
อาจารย์ เสรี บุญรัตน์     
นางสาวขวัญชนก แก้วเหมือน 
นายกฤชณัท  พรหมเสนะ 
นายธิติพงษ์  เผ่าฟู       
นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช