วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 1 พ.ย.64 ถึงวันที่ 30 พ.ย.64
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : คณะทำงานโครงการบริการวิชาการหลักสูตรฝึกอบรมระยะสั้น ภายในประเทศ ต่างประเทศ
 
     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
   รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและกิจการสภามหาวิทยาลัย
   ที่ปรึกษาโครงการผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา
     รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย
     รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
     ประธานคณะทำงาน

 
อาจารย์ วิทยา  ขาวขจร
     
รักษาการแทนหัวหน้าสำนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
     คณะทำงาน


นายอิสรัมภ์  ศรียิ่งยงค์
     คณะทำงาน


อาจารย์ อิศมนต์  จันทะโร
     รักษาการแทนรองผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการกเพื่อการพัฒนาฝ่ายวิชาการ
     คณะทำงาน


อาจารย์ เสรี บุญรัตน์
      อาจารย์ประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
      คณะทำงาน


นายกฤชณัท  พรหมเสนะ
      นักวิชาการ
      คณะทำงาน


นางสาวพิชญ์สินี  อรรถชัยพานิช
      นักวิชาการ
      คณะทำงาน


 นายธิติพงษ์  เผ่าฟู
     นักวิชาการ
     คณะทำงาน