วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 24 พ.ย.64 ถึงวันที่ 24 พ.ย.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรม “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลัง วิธีงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ระเบียบ กฎหมายข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย และเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ สำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น”ระ
 
     

โครงการอบรม “ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับการบริหารการเงินการคลัง วิธีงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง ภายใต้ระเบียบ กฎหมายข้อสั่งการที่เกี่ยวข้อง กฎหมาย และเทคนิคการประชุมสภาท้องถิ่นอย่างมืออาชีพ สำหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา  ฝ่ายบริหาร สมาชิกสภา และบุคลากรท้องถิ่น”ระหว่างวันที่ 19-21 พฤศจิกายน 2564 ณ โรงแรมสุนีย์แกรนด์ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี