วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ข่าวสารประชาสัมพันธ์
เริ่มแสดง :: 13 ธ.ค.64 ถึงวันที่ 13 ธ.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมนำชีวิต กล่อมเกลาจิต สร้างสรรค์ชีวิต และสังคม
 
     

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วสันต์ กาญจนมุกดา รองอธิการบดีฝ่ายวางแผน การคลัง และกิจการสภามหาวิทยาลัย รักษาการแทนผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา ได้เข้าร่วม โครงการสัมมนาวิชาการระดับชาติ “ศิลปะและวัฒนธรรมนำชีวิต กล่อมเกลาจิต สร้างสรรค์ชีวิต และสังคม ณ สถาบันทักษิณคดีศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ โดยมี ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม เป็นประธานการสัมมนา