วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 28 มี.ค.65 ถึงวันที่ 28 มี.ค.66
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการจัดเอกสาร (SAR) เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตร
 
     

โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การจัดทำรายงานการประเมินตนเอง ตามขั้นตอนการประกันคุณภาพภายในประจำปีการศึกษา2564 เทคนิคการกรอกระบบnccs/ระบบe-SAR และเทคนิคการจัดเอกสาร (SAR) เพื่อนำเสนอโดยไม่ใช้แฟ้มของโรงเรียน(ระดับอนุบาล)และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ตามหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท.0816.4/ว806)” วันที่ 25 – 27 มีนาคม 2565 ณ โรงแรมเรย์โฮเทล  อำเภอเมือง  จังหวัดบุรีรัมย์