วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 30 มี.ค.65 ถึงวันที่ 30 มี.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
 
     

 ตามที่หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2561
ได้ครบกำหนดรอบระยะเวลาปรับปรุงหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี ดังนั้น สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
จึงได้จัดทำโครงการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2566)
ขึ้นเพื่อผลิตบัณฑิตใหม่ให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาการทำงานภาครัฐและกระบวนการยุติธรรมตามการเปลี่ยนแปลงของโลกยุคปัจจุบัน
ทั้งนี้ ทางหลักสูตรได้ดำเนินการปรับปรุงหลักสูตรในรูปแบบ หลักสูตรแบบโมดูล (เพื่อเตรียมความพร้อมนำไปจัดการศึกษา Pre-Degree หรือ Non-Degree)
เพื่อให้เหมาะสมตามความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย และเป็นไปตามการประกันคุณภาพการศึกษา

 วัตถุประสงค์
1. เพื่อนำผลจากการจัดการเรียนการสอน การประกันคุณภาพและการประชุมวิพากษ์หลักสูตร ข้อคิดเห็นจากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาใช้ในการปรับปรุงหลักสูตร
2.เพื่อปรับปรุงหลักสูตรให้สามารถผลิตบัณฑิตที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านกระบวนการยุติธรรมให้มีองค์ความรู้ที่เหมาะสมกับหน่วยงานที่เป็นผู้ใช้บัณฑิตและสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ได้ตามสถานการณ์ปัจจุบัน
ผลที่คาดว่าจะได้รับ
1. หลักสูตรสามารถตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย
2. บัณฑิตมีองค์ความรู้ที่ทันต่อเหตุการณ์ สามารถประยุกต์องค์ความรู้ได้ในการนำนวัตกรรมมาพัฒนาองค์กรทางกระบวนการยุติธรรม

คณะกรรมการเพื่อเสนอแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม
 ผู้อำนวยการวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา                               ที่ปรึกษา
 ประธานสาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม        ประธานกรรมการ
 ศาสตราจารย์ ดร.ศุภชัย ยาวะประภาษ                                           กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 รองศาสตราจารย์ พ.ต.อ.ดร.ประพนธ์ สหพัฒนา                              กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 พ.ต.ท.ดร.นรินทร์ เพชรทอง                                                         กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก
 รองศาสตราจารย์ พรชัย ลิขิตธรรมโรจน์                                         กรรมการ
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิลาสินี ธนพิทักษ์                                       กรรมการ
 อาจารย์ อิศมนต์ จันทะโร                                                              กรรมการ
 อาจารย์ ดร.วิวัฒน์ ฤทธิมา                                                            กรรมการและเลขานุการ
 

รายชื่อผู้มีความรู้ความสามารถอันเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาหลักสูตรเข้าร่วมประชุม การปรับปรุงหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ วันที่ 30 มีนาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. 

1. นางสาวโชติมา สุรฤทธิธรรม กรมพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชน ตำแหน่ง ผู้อำนวยการศูนย์ฝึกและอบรมฯ จ.สมุทรปราการ รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการพัฒนาเด็กและเยาวชน
2. นายชาตรี จันทร์เพ็ญ สำนักงานกิจการยุติธรรม ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาบุคลากรในกระบวนการยุติธรรม
3. นางสาวสุดาทิพย์ ผิวสุข สำนักงานกิจการยุติธรรม ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
4. ดร.วริศรา ศิริสุทธิเดชา กรมราชทัณฑ์ ตำแหน่ง ผู้อำนวยการส่งเสริมการพัฒนาจิตใจ กรมราชทัณฑ์
5. นายอภิสิทธิ์ พันธ์วิไล คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ตำแหน่ง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ
6. พ.ต.ต.ดร.ภิญโญ มีเปี่ยม สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมทางเทคโนโลยี
7. พ.ต.อ.หญิง สุเจตนา โสตถิพันธุ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านนิติวิทยาศาสตร์ 
8. พ.ต.อ.ดร.ภีพจน์ น้อมชอบพิทักษ์ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านอาชญากรรมพิเศษ
9. พ.ต.อ.ดร.ดิฐภัทร บวรชัย สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้เชี่ยวชาญด้านงานอำนวยการ  
10. พ.ต.ท.ดร.อิศราวุธ อ่อนน้อม คู่ความร่วมมือทางวิชาการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ 
11. ส.ต.ต.นิติพล เสียมไหม ศิษย์ปัจจุบัน ตำแหน่ง ผบ.หมู่ กก.ปพ.ภ.จว.นราธิวาส 
12. ว่าที่ ร.ต.หญิงสิรายุ สามศรี ศิษย์เก่า ตำแหน่ง พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฝ่ายป้องกันและปฏิบัติการ