วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 19 ก.ค.65 ถึงวันที่ 31 ก.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการ ทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC)
 
     

วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
ได้ดำเนินการจัดทำโครงการ ทบทวนแผนกลยุทธ์วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) เพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้และกระบวนการมีส่วนร่วมในการจัดทำแผนกลยุทธ์วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา TSU-MDC เพื่อให้วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนามีแนวทางและทิศทางที่ชัดเจน เป็นแผนแบบมุ่งเน้นผลงาน มุ่งเน้นการเกิดผลผลิต ผลลัพธ์และผลสัมฤทธิ์ตามยุทธศาสตร์ที่กำหนดไว้และตามที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้
ระหว่างวันที่ 15 - 17 กรกฎาคม 2565 ณ เลอเพชรวิลล่า อ.ขนอม จ. นครศรีธรรมราช
โดยได้รับเกียรติจากรักษาการแทนอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร.ณฐพงศ์ จิตรนิรัตน์ เข้าร่วมในการดำเนินแผนงานวิทยาลัยฯ