วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ส.ค.65 ถึงวันที่ 1 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการอบรม “ลดความเสี่ยงในการกระทาผิดและถูกลงโทษในบทบาท อานาจหน้าที่ ความรับผิดชอบตามกฎหมายหลัก กฎหมายจัดตั้ง และกฎหมายกาหนดแผนขั้นตอนการกระจายอานาจที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงาน และเทคนิค การประชุมสภาท้องถิ่น สาหรับฝ่ายบริหาร ประธานสภา สมาชิกสภา และบุคลาก