วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 
ภาพข่าวกิจกรรม
เริ่มแสดง :: 1 ส.ค.65 ถึงวันที่ 1 ส.ค.65
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หัวข้อข่าว : โครงการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาสมรรถนะของครูในการจัดการเรียนรู้ โดยการจัดชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ (PLC) ตามสาระการเรียนรู้” วันที่ 15-17กรกฎาคม 2565ณ โรงแรม ณ เวลา จังหวัด ราชบุรี