วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
 

50 ปี มหาวิทยาลัยทักษิณ 2561


 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=TO0Jz9vES9Y&feature=youtu.be