วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►บริการข้อมูล
► ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
► ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
► คู่มือการปฏิบัติงาน
► ข้อมูลประเมิน ITA-2563
► ข้อมูลประเมิน ITA-2564
► รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
► แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
►ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
► รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ กลับหน้าหลัก