วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
มหาวิทยาลัยทักษิณ l สงขลา  l  พัทลุง
  
 
 
เอกสารเผยแพร่
รายการการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
บทความวิชาการ
ข้อมูล (ทดสอบ)
 
รายการการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ กลับหน้าหลัก

รายงานการประชุม
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2560

ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560