วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เอกสารเผยแพร่
พรบ. กฏหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ
รายละเอียดรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียดรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายการการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
ประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2562
แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19
บทความวิชาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต่อสัญญาจ้างของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 
รายการการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ กลับหน้าหลัก