วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เอกสารเผยแพร่
รายการการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
บทความวิชาการ
 
รายการการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ กลับหน้าหลัก

รายงานการประชุมประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2561 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2561

รายงานการประชุมประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562

ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ประจำปี พ.ศ.2561

ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560

ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2561
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2561
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2561

ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ประจำปี พ.ศ.2562