วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
> ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
> ข้อมูลประเมิน ITA-2563
> รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
> แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
 
> รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ กลับหน้าหลัก