วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เอกสารเผยแพร่
รายการการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
บทความวิชาการ
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2562
 
รายการการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ กลับหน้าหลัก

รายงานการประชุมประจำปี พ.ศ.2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2559
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2559

รายงานการประชุมประจำปี พ.ศ.2560
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2560

ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ประจำปี พ.ศ.2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2560
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 10/2560

รายงานการประชุมประจำปี พ.ศ.2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2561 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2561

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2561

ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ประจำปี พ.ศ.2561
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2561
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2561
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2561
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2561
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2561

รายงานการประชุมประจำปี พ.ศ.2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2562
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2562

ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ประจำปี พ.ศ.2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 1/2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 2/2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 3/2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 4/2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 5/2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 6/2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 7/2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 8/2562
ผลการแจ้งเวียนคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ ครั้งที่ 9/2562