วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เอกสารเผยแพร่
รายการการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
บทความวิชาการ
จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2557
ประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2562
 
บทความวิชาการ กลับหน้าหลัก