วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►บริการข้อมูล
► ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
► ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
► คู่มือการปฏิบัติงาน
► ข้อมูลประเมิน ITA-2563
► ข้อมูลประเมิน ITA-2564
► รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
► แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
►ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
► ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ กลับหน้าหลัก

ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ว่าด้วย กองทุนบริการวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563
 ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2563
 ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลาออกจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2553
 ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
 ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2547
 ว่าด้วย การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551
 ว่าด้วย โครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2552
 ว่าด้วย เงินค่าบำรุงกิจกรรมนิสิตและค่าบำรุงกีฬา พ.ศ. 2546
 ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายในงานพิธีการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทย
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และบัญชีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการอนุมัติและสนับสนุนค่าช้จ่ายการศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย

ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้ใบสำคัญรับเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย

กรมบัญชีกลาง
 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน