วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►บริการข้อมูล
► ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
► ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
► คู่มือการปฏิบัติงาน
► แผนการดำเนินงานวิทยาลัยฯ
► รายงานผลการดำเนินงานวิทยาลัย
► รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
► ข้อมูลประเมิน ITA
►ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
► ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ กลับหน้าหลัก

ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ว่าด้วย กองทุนบริการวิชาการและนวัตกรรม มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2563
 ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2563
 ว่าด้วย การให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2559 (ยกเลิก)
 ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานนอกพื้นที่ของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 ว่าด้วย หลักเกณฑ์และค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงานต่างประเทศของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 ว่าด้วย หลักเกณฑ์การลาออกจากตำแหน่งของผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหาร หรือประเภทอำนวยการ พ.ศ. 2553
 ว่าด้วย เงินรายได้ของมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2550
 ว่าด้วย กองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2547
 ว่าด้วย การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551
 ว่าด้วย โครงการเงินทุนหมุนเวียน พ.ศ. 2552
 ว่าด้วย การบริหารศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2551

ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายของนิสิตที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ.2560
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการแต่งกายในงานพิธีการสำหรับผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย พ.ศ.2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ขอความร่วมมือแต่งกายด้วยผ้าไทย
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง ปรับปรุงบัญชีเงินเดือนขั้นต่ำขั้นสูง และบัญชีเงินประจำตำแหน่งของพนักงานมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2558
 ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการอนุมัติและสนับสนุนค่าช้จ่ายการศึกษาดูงานเป็นหมู่คณะสำหรับบุคลากรมหาวิทยาลัย
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิตจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2561
ผังการจัดการข้อร้องเรียน

ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน
 เรื่อง การกำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าสมนาคุณวิทยากร และผู้ช่วยวิทยากร
เรื่อง แนวปฏิบัติในการใช้ใบสำคัญรับเงินของมหาวิทยาลัยทักษิณเป็นหลักฐานการเบิกจ่าย
เรื่อง ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม พ.ศ. 2564

ประกาศคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สิน เรื่อง แนวปฏิบัติการใช้เงินอุดหนุนกิจกรรมนิสิต และการกีฬา ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา ภาคปกติ ภาคสมทบ และภาคพิเศษ พ.ศ. 2564

ขอกำหนดหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศแบบ Online ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และหรือแบบ On Site (อบรมที่ศูนย์ สัมมนา)

   
กรมบัญชีกลาง
 แนวทางการควบคุมภายในด้านการจ่ายเงิน