วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
บริการข้อมูล
> ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
> ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
> ข้อมูลประเมิน ITA-2563
> รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
 
1502323 ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ กลับหน้าหลัก

1502323        ยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การ               3(3-0-6)
                    Organizational Development Strategies

แนวคิดการพัฒนาองค์การในระดับต่าง ๆ ความสัมพันธ์เชิงสถาบันของระบบการบริหารระดับองค์การ ยุทธศาสตร์และกระบวนการวางแผนและการบริหารยุทธศาสตร์ และการบริหารที่เน้นผลงาน การบริการสาธารณะ เชิงคุณภาพ วิเคราะห์สภาพปัจจุบัน ปัญหา และแนวทางที่เหมาะสมในการบริหารขององค์การ

Concepts of organizational development; institutional relations of management system, organizational level, strategies and planning process, and strategic management; performance-based management; qualitative public services; and environment and problems analysis for finding a suitable measure for organizational management