วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เอกสารเผยแพร่
พรบ. กฏหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ
รายละเอียดรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายละเอียดรายการจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562
รายการการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
ประกันคุณภาพการศึกษา
แนวปฏิบัติการรับทุนอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ.2562
แนวปฏิบัติและมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคCOVID-19
บทความวิชาการ
หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินต่อสัญญาจ้างของพนักงานวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
 
พรบ. กฏหมาย ข้อบัญญัติต่างๆ กลับหน้าหลัก

- พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542

- เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร ระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2548 และ พ.ศ. 2558

- กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ.2552

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2559

ระเบียบว่าด้วยกองทุนวิจัยมหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2559

- ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วยการให้บริการวิชาการ พ.ศ. 2559

- พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริการพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

- ระเบียบมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย  การบริหารงบประมาณมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ. 2551

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ ว่าด้วย  การบริหารงานบุคคลของมหาวิทยาลัยทักษิณ  พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วย จรรยาบรรณของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัย  พ.ศ. 2557

- ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าด้วยระบบ  หลักเกณฑ์  และวิธีการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยทักษิณ พ.ศ. 2558

- กำหนดวงเงิน

- กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนประกอบการ

- กำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

- อัตราค่าจ้างให้บริการออกแบบ

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดมาตรการให้ภาคประชาชนหรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนได้ส่วนเสียเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานหรือให้ข้อเสนอแนะในพันธกิจของมหาวิทยาลัย

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติในการเปิดหลักสูตรใหม่ การปรับปรุงหลักสูตร และการปิดหลักสูตร พ.ศ.2558

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง กำหนดมาตรการให้ภาคประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการสังเกตการณ์ของการจัดซื้อจัดจ้าง

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวทางการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนกรณีการจัดซื้อจัดจ้าง และแนวทางการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างกับผู้ยื่นข้อเสนอ

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง แนวปฏิบัติการจัดการข้อร้องเรียน พ.ศ.2561

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง นโยบายและแนวปฏิบัติการป้องกันการทุจริตในการปฏิบัติงานและการรับสินบน พ.ศ. 2561

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ. 2560

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยทักษิณ
ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรฐานจริยธรรมเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน พ.ศ.2560

- ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ เรื่อง มาตรการใช้ดุลยพินิจ และอำนาจที่ให้เป็นไปตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2561

- แจ้งบุคลากรแนวปฏิบัติการป้องกันและปราบปรามทุจริต

หลักเกณฑ์อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทาง การพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี