วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►บริการข้อมูล
► ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
► ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
► คู่มือการปฏิบัติงาน
► ข้อมูลประเมิน ITA-2563
► ข้อมูลประเมิน ITA-2564
► รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
► แผนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2564
►ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
►ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ กลับหน้าหลัก

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ-นิสิต-ปีงบประมาณ 2564

รายงานข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ-บริการวิชาการ ปีงบประมาณ 2564

ข้อมูลแบบประเมินควำมพึงพอใจผู้ใช้บัณฑิต

ผลการประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจต่อคุณภาพบัณฑิต

ผลประเมินความพึงพอใจ/ไม่พึงพอใจของนิสิต ระดับปริญญาตรี ต่อการให้บริการ

รายงานการวิเคราะห์ ระดับความพึงพอใจของนิสิตระดับปริญญาตรีปีสุดท้ายต้อการบริหารจัดการหลักสูตร