วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►บริการข้อมูล
► ข้อบังคับมหาวิทยาลัยทักษิณ
► ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยทักษิณ
► คู่มือการปฏิบัติงาน
► แผนการดำเนินงานวิทยาลัยฯ
► รายงานผลการดำเนินงานวิทยาลัย
► รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยฯ
► ข้อมูลประเมิน ITA
►ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
 
► ข้อมูลประเมิน ITA-2564 กลับหน้าหลัก

OIT ข้อมูลพื้นฐาน 01-06

OIT ข่าวประชาสัมพันธ์ O7 

OIT การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล O8- O9

OIT การดำเนินงาน O10 - O12

OIT การปฏิบัติงาน O13

OIT การให้บริการ O14 - O17

OIT แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี O18 - O20

OIT การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ O21 - O24

OIT การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล O25 - O28

OIT การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต O29 - O31

OIT การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม O32 - O33

OIT เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร O34 - O35

OIT การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต O36 - O38

OIT แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต O39 - O41

OIT มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต O42 - O43