วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
สายตรงผู้อำนวยการ
สายตรงผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ
 
สายตรงผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ กลับหน้าหลัก

สายตรงผู้อำนวยการวิทยาลัยฯ

สายตรงผู้อำนวยการวิทยาลัยฯเป็นช่องทางที่บุคลากร นิสิต หรือบุคคลทั่วไปสามารถส่งข้อเสนอแนะ ข้อร้องเรียน
หรือ ความคิดเห็นถึงฝ่ายบริหารของวิทยาลัยฯ เพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแก้ไขและการพัฒนาวิทยาลัยฯ

การส่งข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น
ผู้ให้ข้อเสนอแนะหรือความคิดเห็นไม่จำเป็นต้องระบุตัวตน
หากไม่ประสงค์ให้วิทยาลัยฯ ติดต่อกลับหรือให้ข้อมูลเพิ่มเติม

การส่งข้อร้องเรียน
ผู้ร้องเรียนจะต้องแจ้งชื่อ เบอร์โทรศัพท์ และ E-mail
เพื่อวิทยาลัยฯ จะสามารถติดต่อกลับเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ พร้อมแนบไฟล์หลักฐานต่างๆ (ถ้ามี)
ทั้งนี้ฝ่ายบริหารวิทยาลัยฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาไม่รับข้อร้องเรียนจากผู้ร้องเรียนที่ไม่ประสงค์แสดงตัวตน

ข้อเสนอแนะ หรือความคิดเห็น หรือข้อร้องเรียนของทุกท่านจะถูกเก็บเป็นความลับ และจะนำไปสู่การพิจารณาทุกกรณี
มหาวิทยาลัยทักษิณ ขอขอบคุณทุกข้อเสนอแนะ และความคิดเห็น มา ณ โอกาสนี้