วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
สายตรงผู้อำนวยการ
 
1502312 จิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรม กลับหน้าหลัก

1502312        จิตวิทยาในกระบวนการยุติธรรม             3(3-0-6)
                   Psychology in Justice

แนวคิด ทฤษฎีทางจิตวิทยา การวิเคราะห์ปัจจัยทางจิตวิทยาของผู้กระทำผิด จิตวิทยาสังคม และระเบียบวิธีการศึกษาวิจัยทางจิตวิทยาสังคมกับกระบวนการยุติธรรม จิตวิทยาการให้คำปรึกษา การฟื้นฟูเยียวยาและประเมินความช่วยเหลือต่อเหยื่ออาชญากรรม  การนำหลักจิตวิทยามาใช้ในกระบวนการยุติธรรม

Psychology concepts and theories; psychology factor analysis of offenders; social psychology; social psychology’s research methodology and justice; counseling psychology; rehabilitation of the victims of crime; and applying psychology in justice