วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►แนะนำหลักสูตร
► รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) พ.ศ.2561
►รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ) พ.ศ.2561
► การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ พ.ศ.2564
►การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม พ.ศ.2564
 
►รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ) พ.ศ.2561 กลับหน้าหลัก

รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ) พ.ศ.2561

   
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต (การบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Public Administration (Police Management and Criminal Justice)
รายละเอียดหลักสูตร  รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 02/08/2561 13:33 )
แผนการศึกษา
 แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 28/05/2564 10:54 )