วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►แนะนำหลักสูตร
► รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตร 4 ปี ภาคปกติ) พ.ศ.2561
►รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม (หลักสูตร 4 ปี ภาคสมทบ) พ.ศ.2561
► การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการท่องเที่ยวและไมซ์ พ.ศ.2564
►การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม พ.ศ.2564
► สถิตินิสิตปัจจุบัน
 
►การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม พ.ศ.2564 กลับหน้าหลัก

การจัดการบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่ วิชาเอกการจัดการการประกอบการทางสังคม (หลักสูตรได้รับการอนุมัติจากสภาฯ ม.ทักษิณแล้ว ขณะนี้อยู่ระหว่างรอการอนุมัติหลักสูตรจากกระทรวง อว.) พ.ศ.2564

   
ชื่อปริญญา (ภาษาไทย) การจัดการบัณฑิต (การจัดการสมัยใหม่)
ชื่อปริญญา (English) Bachelor of Management (Modern Management)
รายละเอียดหลักสูตร  รายละเอียดหลักสูตร ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 31/05/2564 16:05 )
แผนการศึกษา
 แผนการศึกษา ปีการศึกษา 2564 ( แก้ไขล่าสุดเมื่อ : 31/05/2564 16:07 )