วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
เกี่ยวกับวิทยาลัยฯ
ประวัติความเป็นมา
ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
 
ประวัติความเป็นมา กลับหน้าหลัก

         วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณได้รับการอนุมัติจัดตั้งจากสภามหาวิทยาลัยทักษิณ
ในการประชุมครั้งที่ 8/2549 เมื่อวันที่ 
28 ตุลาคม พ.ศ.2549 ภายใต้ชื่อว่าวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
มหาวิทยาลัยทักษิณ (Management for Development College, Thaksin 
University) มีชื่อย่อว่า TSU-MDC
เป็นส่วนงานวิชาการของมหาวิทยาลัยทักษิณ มีฐานะเทียบเท่าคณะ อยู่ภายใต้การกำกับของมหาวิทยาลัย โดยเป็น

หน่วยงานหารายได้ที่พึ่งพางบประมาณจากรายได้ของตนเองทั้งหมดในการก่อตั้งวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
ในตอนแรกดำเนินการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์และวิชาการเฉพาะกลุ่มคนที่ปฏิบัติงานในองค์กรภายใต้
ความร่วมมือ
อาทิ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย, สำนักงานตำรวจแห่งชาติ, บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน),
กรมพัฒนาฝีมือ
แรงงาน กระทรวงแรงงานและกระทรวงกลาโหม และต่อมาได้ขยายการศึกษาในกลุ่มเพื่อพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย์ให้เป็นกำลังพลเพื่อพัฒนาประเทศชาติต่อไป
วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา มหาวิทยาลัยทักษิณ
มุ่งมั่นที่จะผลิตบัณฑิตบนพื้นฐานการบูรณาการศาสตร์ในด้านการบริหารงานตำรวจและ
กระบวนการยุติธรรม
และด้านการจัดการเพื่อการพัฒนาที่มีคุณภาพ มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคม ด้วยกระบวน
การเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็น
ฐาน