วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา (TSU-MDC) มหาวิทยาลัยทักษิณ
TH  EN
มหาวิทยาลัยทักษิณ
  
 
 
►ข้อมูลวิทยาลัยฯ
► ประวัติความเป็นมา
► ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆ
► ปรัชญา ปณิธาน วิสัยทัศน์ พันธกิจ
► ประกาศ คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาลัยฯ
► คณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา
► ผู้บริหารวิทยาลัยฯ
► คณาจารย์ประจำวิทยาลัยฯ
► บุคลากรวิทยาลัยฯ
► โครงสร้างองค์กร
 
► ประวัติความเป็นมา กลับหน้าหลัก

ลักษณะองค์การ  

                 วิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2549 มีฐานะเทียบเท่าคณะ ภายใต้ปรัชญา ปัญญาเพื่อการจัดการ บริหารงานยุติธรรมนำพาชุมชนสู่ความยั่งยืน ตั้งอยู่เลขที่ 140 หมู่ที่ 4 ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา และศูนย์บริการวิชาการ เลขที่ 133 อาคารซีโนบริต ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

สภาพแวดล้อมขององค์การ

          หลักสูตรและบริการ

     หลักสูตร การบริการที่สำคัญของคณะฯ คือ  หลักรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจและกระบวนการยุติธรรม หลักสูตรฝึกอบรม ประกอบด้วย 1) หลักสูตรอบรมกฎหมายสำหรับการปฏิบติงานตำรวจ 2) หลักอบรมภาษาอังกฤษสำหรับข้าราชการตำรวจ 3) หลักสูตรอบรมการทำงานเชิงวิเคราะห์และเชิงสังเคราะห์จากงานประจำของข้าราชการและพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน สังกัดสถาบันอุดมศึกษา และ 4) อบรมความรู้เพื่อสายงานตำรวจอำนวยการและสนับสนุน

พันธกิจ วิสัยทัศน์และค่านิยม

             พันธกิจ

             -   ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ที่ตอบสนองความต้องการของสังคมด้วยกระบวนการเรียนรู้ที่ใช้ชุมชนเป็นฐาน

             -   ผลิตงานวิจัยด้านการบริหารงานยุติธรรมและด้านการจัดการเพื่อการพัฒนาที่ตอบโจทย์ชุมชน

             -   บริการวิชาการที่ตอบสนองความต้องการของชุมชน

             -   สืบสานและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นใต้

             -   การบริหารองค์กรในรูปแบบการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืน

             วิสัยทัศน์

             เป็นผู้นำด้านการจัดการศึกษางานการยุติธรรมและการจัดการ

             ค่านิยม

             ค่านิยมของวิทยาลัยการจัดการเพื่อการพัฒนา คือ “ TEAM”ความหมาย ดังนี้

             T = Team Work (ทำงานเป็นทีม)

             E = Excellence in Teaching (เป็นเลิศด้านการสอน)

             A = Academic for Community (วิชาการเพื่อการชุมชน)

             M = Management for Development (การจัดการเพื่อการพัฒนา)